ชุมชนคนเหมือนกัน : วิวัฒนาการโดยสังเขป : งบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้สถาบันพระมหากษัตริย์ (นับแต่ ๒๔๗๗ - ๒๕๕๔) - ชุมชนคนเหมือนกัน

Jump to content

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

วิวัฒนาการโดยสังเขป : งบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้สถาบันพระมหากษัตริย์ (นับแต่ ๒๔๗๗ - ๒๕๕๔) Rate Topic: ***** 1 Votes

#1 User is offline   phuttipong 

 • สามัญชน
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 3,486
 • Joined: 25-October 08

Posted 18 April 2011 - 01:58 AM

วิวัฒนาการโดยสังเขป : งบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้สถาบันพระมหากษัตริย์ (นับแต่ ๒๔๗๗ - ๒๕๕๔)

พ.ศ.๒๔๗๗ = ๖๐๐,๐๐๐ + ๒๗๙,๐๐๐ บาท (เงินงบในพระองค์ + เงินปีพระบรมวงษานุวงศ์) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๑ , ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๔๗๗ , หน้า ๑๑ - ๒๕ : http://www.ratchakit...F/2477/A/11.PDF ]

พ.ศ.๒๔๗๘ = ๕๐๕,๒๐๐ บาท [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๑ , ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๗๗ , หน้า ๑๔๕๗ - ๑๔๗๒ : http://www.ratchakit...2477/A/1457.PDF ]

พ.ศ.๒๔๗๙ = ๔๗๕,๒๐๐ บาท [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๓ , ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๙ , หน้า ๑ - ๑๕ : http://www.ratchakit...DF/2479/A/1.PDF ]

พ.ศ. ๒๔๘๐ = ๔๕๕,๒๐๐ + ๔๘๖.๖๒๓ + ๕๐,๓๗๓ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สักนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๔ , ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๘๐ , หน้า ๑ - ๑๖ : http://www.ratchakit...DF/2480/A/1.PDF ]

พ.ศ.๒๔๘๑ = ๔๕๕,๒๐๐ + ๖๑๐,๐๒๓ + ๔๙,๗๕๘ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สักนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๔ , ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๘๐ , หน้า ๑๙๕๔ - ๑๙๖๙ : http://www.ratchakit...2480/A/1954.PDF ]

พ.ศ.๒๔๘๒ = ๔๑๔,๒๐๐ + ๕๑๐,๗๓๘ + ๕๘,๒๖๘ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สักนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖ , ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๘๒ , หน้า ๙๒๕ - ๙๔๐ : http://www.ratchakit.../2482/A/925.PDF ]

พ.ศ.๒๔๘๓ = ๔๑๔,๒๐๐ + ๕๑๐,๗๓๘ + ๕๘,๒๖๘ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สักนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖ , ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๘๒ , หน้า ๙๒๕ - ๙๔๐ : http://www.ratchakit.../2482/A/925.PDF ]

พ.ศ.๒๔๘๔ = ๔๑๗,๔๒๕ บาท (ไม่มีงบให้ สำนักพระราชวัง + สักนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๗ , ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๘๓ , หน้า ๘๗๕ - ๘๙๔ : http://www.ratchakit.../2483/A/875.PDF ]

พ.ศ.๒๔๘๕ = ๔๑๔,๒๐๐ + ๔๒๖,๓๒๗ + ๕๙,๓๑๒ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สักนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๙ ตอน ๑๒ , ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๕ , หน้า ๔๘๑ - ๕๐๕ : http://www.ratchakit...5/A/012/481.PDF ]

พ.ศ.๒๔๘๖ = ๔๑๔,๒๐๐ + ๔๙๔,๒๘๑ + ๗๖,๙๒๘ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สักนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกสา เล่ม ๖๐ ตอน ๑ , ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๖ , หน้า ๑ - ๒๘ : http://www.ratchakit...486/A/001/1.PDF ]

พ.ศ.๒๔๘๗ = ๔๑๔,๒๐๐ บาท (ไม่มีงบให้ สำนักพระราชวัง + สักนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกสา เล่ม ๖๑ ตอน ๑ , ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๗ , หน้า ๗ - ๓๕ : http://www.ratchakit...487/A/001/7.PDF ]

พ.ศ.๒๔๘๘ = ๔๘๓,๐๐๐ + ๕๒๔,๕๑๗ + ๙๔,๑๔๑ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สักนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๒ ตอน ๑ , ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๔๘๘ , หน้า ๑ - ๒๖ : http://www.ratchakit...488/A/001/1.PDF ]

พ.ศ.๒๔๘๙ = ๕๐๒,๖๖๗ + ๕,๕๑๔,๑๙๑ + ๑๔๙,๐๘๙ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สักนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๓ ตอน ๘๒ , ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๘๙ , หน้า ๖๗๑ - ๖๙๓ : http://www.ratchakit...9/A/082/671.PDF ]

พ.ศ.๒๔๙๐ = ๕๒๔,๕๕๓ + ๓,๖๖๙,๑๕๘ + ๑๐๒,๗๓๔ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สักนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๓ ตอน ๘๓ , ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙ , หน้า ๘๓๙ - ๘๖๐ : http://www.ratchakit...9/A/083/839.PDF ]

พ.ศ.๒๔๙๑ = ๗๘๙,๓๕๓ + ๕,๘๒๙,๕๑๘ + ๑๘๔,๖๐๒ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สักนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉะบับพิเศษ เล่ม ๖๕ ตอน ๕๘ , ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๙๑ , หน้า ๑ - ๒๕ : http://www.ratchakit...491/A/058/1.PDF ]

พ.ศ.๒๔๙๒ = ๗๘๙,๓๕๓ + ๕,๖๕๕,๓๕๖ + ๑๐๗,๒๗๐ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สักนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๖ ตอน ๑๔ , ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๒ , หน้า ๙๕ - ๑๒๑ : http://www.ratchakit...92/A/014/95.PDF ]

พ.ศ.๒๔๙๓ = ๙๓๗,๗๕๓ + ๕,๖๓๓,๙๓๖ + ๑๑๙,๓๔๑ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๗ ตอน ๑๐ , ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓ , หน้า ๑๙๙ - ๒๒๔ : http://www.ratchakit...3/A/010/199.PDF ]

พ.ศ.๒๔๙๔ = ๒,๓๗๑,๑๖๘ + ๓,๓๖๔,๖๔๗ + ๑๔๑,๐๑๐ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๘ ตอน ๒๒ , ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๔๙๔ , หน้า ๔๘๕ - ๕๑๑ : http://www.ratchakit...4/A/022/485.PDF ]

พ.ศ.๒๔๙๕ = ๔,๙๗๔,๒๖๘ + ๑๑,๖๒๐,๖๔๒ + ๑๔๒,๔๖๕ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๖๙ ตอน ๕ , ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๙๕ , หน้า ๑ - ๒๗ : http://www.ratchakit...495/A/005/1.PDF ]

พ.ศ.๒๔๙๖ = ๖,๒๐๐,๕๑๙ + ๑๑,๙๖๑,๕๑๙ + ๑๖๓,๘๕๕ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๗๐ ตอน ๕ , ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๔๙๖ , หน้า ๑ - ๒๙ : http://www.ratchakit...496/A/005/1.PDF ]

พ.ศ.๒๔๙๗ = ๖,๕๓๖,๙๙๗ + ๑๘,๑๖๙,๓๒๕ + ๑๒๒,๕๔๐ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๗๑ ตอน ๑๐ , ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ , หน้า ๑ - ๓๑ : http://www.ratchakit...497/A/010/1.PDF ]

พ.ศ.๒๔๙๘ = ๖,๓๔๘,๔๑๓ + ๘,๒๗๑,๙๘๕ + ๑๒๓,๐๘๐ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๗๒ ตอน ๗ , ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๙๘ , หน้า ๑ - ๒๙ : http://www.ratchakit...498/A/007/1.PDF ]

พ.ศ.๒๔๙๙ = ๖,๔๐๓,๘๗๓ + ๑๖,๗๗๙,๓๓๒ + ๑๔๐,๘๒๐ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๗๓ ตอน ๑๐ , ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๙๙ , หน้า ๑ - ๒๗ : http://www.ratchakit...499/A/010/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๐๐ = ๖,๔๐๓,๘๗๓ + ๑๔,๗๑๑,๔๘๕ + ๑๕๖,๕๔๐ บาท (เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๗๔ ตอน ๓ , ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๐๐ , หน้า ๑ - ๔๘ : http://www.ratchakit...500/A/003/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๐๑ = ๖,๖๑๖,๑๖๗ + ๑๓,๘๒๖,๑๘๕ + ๑๕๘,๐๖๐ บาท(เงินงบพระมหากษัตริย์ + สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๗๕ ตอน ๕๖ , ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๑ , หน้า ๑ - ๔๙ : http://www.ratchakit...501/A/056/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๐๒ = ๓๒,๘๓๖,๐๔๙ + ๖๕๘,๕๐๐ บาท (สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๗๖ ตอน ๕๕ , ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๒ , หน้า ๑ - ๖๔ : http://www.ratchakit...502/A/055/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๐๓ = ๔๐,๓๖๐,๐๐๐ + ๖๕๐,๐๐๐ บาท (สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๗๖ ตอน ๑๒๒ , ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ , หน้า ๑ - ๔๓ : http://www.ratchakit...502/A/122/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๐๔ = ๓๘,๐๐๘,๘๓๕ + ๕๒๐,๐๐๐ บาท (สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๗๗ ตอน ๑๐๙ , ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๓ , หน้า ๑ - ๕๓ : http://www.ratchakit...503/A/109/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๐๕ = ๒๙,๙๐๕,๕๐๐ + ๖๙๗,๘๐๐ บาท (สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๗๘ ตอน ๗๙ , ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๐๔ , หน้า ๑ - ๕๒ : http://www.ratchakit...504/A/079/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๐๖ = ๒๗,๒๙๔,๒๐๐ + ๗๒๐,๐๐๐ บาท (สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๗๙ ตอน ๘๙ , ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๐๕ , หน้า ๑ - ๕๔ : http://www.ratchakit...505/A/089/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๐๗ = ๓๒,๓๙๐,๐๐๐ + ๘๔๓,๔๐๐ บาท (สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๐ ตอน ๙๖ , ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๐๖ , หน้า ๘ - ๖๖ : http://www.ratchakit...506/A/096/8.PDF ]

พ.ศ.๒๕๐๘ = ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ + ๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท (สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๑ ตอน ๙๒ , ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๐๗ , หน้า ๑ - ๖๖ : http://www.ratchakit...507/A/092/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๐๙ = ๓๔,๐๔๙,๕๐๐ + ๑,๑๖๔,๖๐๐ บาท (สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๒ ตอน ๘๑ , ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๐๘ , หน้า ๑ - ๖๖ : http://www.ratchakit...508/A/081/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๑๐ = ๔๔,๐๒๐,๖๐๐ + ๑,๒๑๐,๓๐๐ บาท (สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๓ ตอน ๘๖ , ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๐๙ , หน้า ๑ - ๖๘ : http://www.ratchakit...509/A/086/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๑๑ = ๔๔,๓๒๘,๐๐๐ + ๑,๑๔๙,๐๐๐ บาท (สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๔ ตอน ๙๑ , ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๑๐ , หน้า ๑ - ๖๘ : http://www.ratchakit...510/A/091/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๑๒ = ๔๙,๙๙๙,๑๕๐ + ๑,๓๒๑,๓๐๐ บาท (สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๗ ตอน ๘๕ , ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๑ , หน้า ๑ - ๖๘ : http://www.ratchakit...511/A/087/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๑๓ = ๔๖,๐๙๗,๙๐๐ + ๑,๖๔๓,๘๐๐ บาท (สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๘ ตอน ๑๕ , ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ , หน้า ๑ - ๖๓ : http://www.ratchakit...513/A/015/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๑๔ = ๔๕,๑๘๙,๕๐๐ + ๑,๙๙๑,๐๐๐ บาท (สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๘ ตอน ๑๔ , ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ , หน้า ๑ - ๖๓ : http://www.ratchakit...514/A/014/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๑๕ = ๔๗,๖๓๓,๕๘๐ + ๑,๙๙๑,๕๐๐ บาท (สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๘ ตอน ๑๒๖ , ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ , หน้า ๔ - ๖๗ : http://www.ratchakit...514/A/126/4.PDF ]

พ.ศ.๒๕๑๖ = ๕๕,๗๒๐,๐๐๐ + ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท (สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๙ ตอน ๑๔๖ , ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ , หน้า ๑ - ๖๔ : http://www.ratchakit...515/A/146/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๑๗ = ๖๓,๑๔๗,๒๐๐ + ๒,๖๑๓,๙๐๐ บาท (สำนักพระราชวัง + สำนักราชเลขาธิการ) [ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๐ ตอน ๑๒๑ , ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๑๖ , หน้า ๑ - ๗๑ : http://www.ratchakit...516/A/121/1.PDF ]

...
พ.ศ.๒๕๔๘ = ๔๙๖,๓๐๔,๗๐๐ + ๑,๕๐๑,๔๗๒,๙๐๐ + ๓๓,๐๔๑,๘๐๐ + ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ + ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักราชเลขาธิการ + สำนักพระราชวัง + สำนักงานคณะกรรมการพิเศษโครงการในพระราชดำริ + ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ + ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินฯ ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๖๒ ก , ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ , หน้า ๑ - ๕๓ : http://www.ratchakit...AA/00147584.PDF ]

พ.ศ.๒๕๔๙ = ๕๖๒,๑๔๑,๒๐๐ + ๑,๖๗๖,๘๘๘,๘๐๐ + ๔๔,๐๘๑,๕๐๐ + ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ + ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักราชเลขาธิการ + สำนักพระราชวัง + สำนักงานคณะกรรมการพิเศษโครงการในพระราชดำริ + ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ + ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินฯ ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอน ๙๓ ก , ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ , หน้า ๑ - ๗๗ : http://www.ratchakit...48/00173092.PDF ]

พ.ศ.๒๕๕๐ = ๔๐๕,๓๙๘,๔๐๐ + ๑,๙๔๕,๑๒๒,๔๐๐ + ๕๒,๘๑๓,๕๐๐ + ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ + ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักราชเลขาธิการ + สำนักพระราชวัง + สำนักงานคณะกรรมการพิเศษโครงการในพระราชดำริ + ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ + ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินฯ ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอน ๓ ก , ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐ , หน้า ๑ - ๖๘ : http://www.ratchakit...550/A/003/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๕๑ = ๖๑๖,๑๑๓,๘๐๐ + ๒,๐๘๖,๓๑๐,๐๐๐ + ๗๙,๒๔๓,๗๐๐ + ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ + ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักราชเลขาธิการ + สำนักพระราชวัง + สำนักงานคณะกรรมการพิเศษโครงการในพระราชดำริ + ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ + ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินฯ ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอน ๖๐ ก , ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ , หน้า ๑ - ๙๕ : http://www.ratchakit...550/A/060/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๕๒ = ๕๖๐,๑๒๔,๘๐๐ + ๒,๓๖๔,๖๔๙,๐๐๐ + ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ + ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักราชเลขาธิการ + สำนักพระราชวัง + ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ + ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินฯ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอน ๑๐๙ ก , ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ , หน้า ๑ - ๗๐ : http://www.ratchakit...551/A/109/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๕๓ = ๔๗๗,๔๙๕,๕๐๐ + ๒,๔๒๙,๓๙๔,๐๐๐ + ๘๓,๐๔๒,๙๐๐ + ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ + ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักราชเลขาธิการ + สำนักพระราชวัง + สำนักงานคณะกรรมการพิเศษโครงการในพระราชดำริ + ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ + ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินฯ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอน ๗๙ ก , ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ , หน้า ๑ - ๘๙ : http://www.ratchakit...552/A/079/1.PDF ]

พ.ศ.๒๕๕๔ = ๔๗๔,๑๒๔,๕๐๐ + ๒,๖๐๖,๒๙๓,๙๐๐ + ๒๒๕,๑๖๒,๔๐๐ + ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ + ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักราชเลขาธิการ + สำนักพระราชวัง + สำนักงานคณะกรรมการพิเศษโครงการในพระราชดำริ + ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ + ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินฯ) [ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอน ๖๐ ก , ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ , หน้า ๑ - ๑๐๐ : http://www.ratchakit...553/A/060/1.PDF ]

#2 User is offline   MUSE 

 • Assassin
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 611
 • Joined: 21-October 08

Posted 18 April 2011 - 04:35 AM

work less, earn more.
the best job in the world.
APPLY TODAY.oh..i'm sorry the position has already been taken.

#3 User is offline   จังอางู้ 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 817
 • Joined: 08-May 08

Posted 18 April 2011 - 05:35 AM

View PostMUSE, on 18 April 2011 - 08:35 AM, said:

work less, earn more.
the best job in the world.
APPLY TODAY.oh..i'm sorry the position has already been taken.


It will be vacant soon. :bn26:

#4 User is offline   phuttipong 

 • สามัญชน
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 3,486
 • Joined: 25-October 08

Posted 21 April 2011 - 01:25 AM

ดัน

#5 User is offline   please insert your card 

 • Member
 • PipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 73
 • Joined: 23-May 10

Posted 21 April 2011 - 09:06 AM

ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่สมบูรณ์ อาจทำให้เข้าใจผิดได้ว่า รัฐได้จัดสรรงบประมาณเพียงเท่านี้เพื่อสถาบันกษัตรย์ ซึ่งอาจทำให้เสียพระเกียรติได้

อันที่จริงยังมีงบอีกมากในหน่วยงานอื่นๆ อย่างเช่นงบประมาณดูแลความปลอดภัย ที่ถูกจัดสรรอยู่ในกองทัพ และ สำนักงานตำรวจ ก็รวมได้เป็นหลักพันล้านบาทแล้ว
และยังมีงบซื้อราชพาหนะ ที่อยู่ในสำนักนายกฯ นอกจากนี้แล้วยังมีงบประชาสัมพันธ์เทอดพระเกียรติที่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆอีกจำนวนมาก

#6 User is offline   mbps 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 515
 • Joined: 07-October 10

Posted 21 April 2011 - 10:28 AM

เห็นตัวเลข....มึนเลย :bn25:

#7 User is offline   For the Lich KING ! 

 • แม้แต่ Lich ยังซาบซึ้ง
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 1,126
 • Joined: 09-December 08

Posted 21 April 2011 - 11:18 AM

เฮ้ยไอ้บอท มึงกะลังจะบอกว่า หามาได้อย่างไรนี่ช่างมัน แค่เราเจตนาดีโยนเศษเงินมาบ้างนี่ ถือว่าประเสริฐสุดแล้วหรือวะ

:bn18:

#8 User is offline   เล็กสั้นขยันซอย 

 • อัครสาวกเบื้องแคมพระนางแหกกกกก
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 3,044
 • Joined: 16-August 08

Posted 07 May 2011 - 10:08 AM

ตัวเลขแห่งความจัญไรโดยแท้

:bn41: :bn41:

#9 User is offline   ดตร.ท. เกร็งสุข ลุกชูชัน 

 • ให้เสียวโดย...พันธมิตร
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 4,408
 • Joined: 10-October 08

Posted 07 May 2011 - 10:48 AM

แจงได้ดี แจงได้ถูกต้อง :bn18:

#10 User is offline   Sweet carrot 

 • I love Rabbits
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 1,332
 • Joined: 07-November 09

Posted 13 May 2011 - 09:03 PM

เอางบนี้ไปทำอย่างอืิ่่นได้แยะ อย่างที่เคยได้ยันกันว่า "ถ้าประเทศไทยไม่มีคอรัปชั้น ถนนเป็นทองคำไปหมดเเล้ว" ไม่มีงบนี้ก็คงเป็นทองคำประดับเพชรละวะ

#11 User is offline   อืมนะ 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 117
 • Joined: 04-March 10

Posted 13 May 2011 - 09:52 PM

ความพอเพียงนั้นไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้กับชนชั้นปกครองนะครับ

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic